Thursday, 24/06/2021 - 12:12|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Bài giảng địa lí 8

Bài giảng địa lí 8

Ngµy so¹n:  25/03/021

Ngµy gi¶ng: 8A-31/03/021

                     8B-03/04/021

                     8C-02/04/021

                     8D-0  /04/021

TiÕt 37: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

 

 

I. môc tiªu

1. Kiến thức.

 H/s hiểu và trình bầy được:

- 4 đặc điểm cơ bản của sông ngòi nước ta.

- Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và cả con người.

- Giá trị to lớn và tổng hợp do sông ngòi mang lại.

2. Kĩ năng.

- Xác định vị trí và mô tả sông ngòi trên bản đồ.

- Tìm đọc, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên: địa hình với hướng chảy, độ dốc lòng sông, hàm lượng phù sa, khí hậu với chế độ nước của sông ngòi.

3. Thái độ.

- thấy được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường nước (sông) và hiểu rõ bảo vệ sông ngòi là trách nhiệm của mọi người.

4. Định hướng các năng lực cần hướng tới

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực vận dụng thực tế…

- Năng lực riêng: Quan sát át lát, so sánh và đưa ra nhận xét…

II. ChuÈn bÞ

1. Giáo viên.

-  Bản đồ khí hậu VN, bản đồ sông ngòi VN.

2. Học sinh.

Kiến thức

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. æn ®Þnh tæ chøc. (1’)

2. KiÓm tra ®Çu giê. (4’)

Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng của từng mùa khí hậu ở nước ta?

về mùa gió ĐB thời tiết, khí hậu ở 3 miền trên lãnh thổ nước ta có giống nhau không? Vì sao?

A. Hoạt động khởi động

1. Mục tiêu

- HS được gợi nhớ, huy động hiểu biết về vị trí, đặc điểm của các con sông chảy qua bộ phận lãnh thổ nước ta. Sử dụng kĩ năng đọc tranh ảnh để nhận biết về vị trí, đặc điểm của các con sông, từ đó tạo sự hứng thú và hiểu biết về đặc điểm nổi bật của sông nước nước ta.

- Tìm ra nội dung chưa biết về các đặc điểm của sông ngòi Việt Nam từ đó dễ dàng kết nối với bài học.

Bước 1: Giao nhiệm vụ

- Giáo viên cung cấp hình ảnh của một số con sông chảy trên lãnh thổ nước ta và yêu cầu HS nhận biết tên các của các con sông ? Em đã biết gì về đặc điểm của các con sông này ?

- Bước 2: HS Quan sát ảnh và bằng hiểu biết để trả lời

- Bước 3: HS báo cáo kết quả ( Một HS trả lời, các HS khác nhận xét).

- Bước 4: GV dẫn dắt vào bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

HOẠT ĐỘNG 1. Đặc điểm chung (20 phút)

1. Mục tiêu

- Trình bày được các đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

- Năng lực sử dụng bản đồ, lược đồ, tư duy tổng hợp, phân tích bảng số liệu, tranh ảnh và giải thích được

 

ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

néi dung

B 1. Cả lớp

? Q/s H33.1 có nhận xét gì về đặc điểm sông ngòi nước ta (mật độ, hướng chảy..)

? Tỉnh em có sông lớn nào chảy qua? Sông đó có đặc điểm gì? (sông Hồng)

Gv tóm tắt và chuyển ý

B 2. Nhóm 4  (6’)

- N1+2: Thảo luận-> nhận xét về mạng lưới sông ngòi

- N3+4: thảo luận về hướng chảy? giải thích

- N5+6+7: Thảo luận về chế độ nước sông? giải thích

- N8+9+10: thảo luận về hàm lượng phù sa

Gv: hướng dẫn sử dụng Sgk(1) H33.1, bảng 33.1

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác bổ sung, gv bổ sung và kết luận

- Gv ghi bảng, hướng dẫn hs cách kẻ bảng và ghi bài vào vở

1. Đặc điểm chung. (18’)

 

Mạng lưới sông ngòi

Hướng chảy

Mùa nước

Lượng phù sa

- Dày đặc 2360 con sông dài trên 10km

- Phân bố rộng

- 93% là các sông nhỏ, ngắn, dốc (trừ sông Hồng và sông Mê Công)

 

 

 

 

- 2 hướng chính

+ TB-ĐN: sông Hồng, sông Đà, sông Cả, Mã

+ Vòng cung: sông Lô, sông Cầu, sông Thương

 

 

 

 

- Một năm có 2 mùa nước

+ Mùa lũ trùng mùa mưa

+ Mùa cạn trùng mùa khô

lượng nước trong mùa lũ chiếm 70-80% lượng nước cả năm

+ Mùa lũ các sông không trùng nhau.

- Hàm lượng phù sa lớn TB 223g/m3 nước

- Tổng lượng phù sa 200 triệu tấn/năm chủ yếu của sông Hồng và sông Mê Công

 

- N1: báo cáo kết quả mạng lưới sông và chỉ trên bản đồ một số sông lớn? giải thích tại sao phần lớn sông ngòi nước ta ngắn dốc, có mạng lưới dày đặc

- N2: báo cáo hướng chảy? chỉ và đọc tên một số sông hướng TB-ĐN, hướng vòng cung và cho biết yếu tố tự nhiên nào ảnh hưởng đến hướng chảy (ĐH)

N3: báo cáo mùa nước và cho biết vì sao sông ngòi nước ta có mùa nước như vậy (khí hậu)

? Vì sao các sông ở 3 miền có mùa lũ khác nhau trên các lưu vực sông (vì chế độ mưa trên các lưu vực khác nhau)

- N4: báo cáo lượng phù sa và giải thích tại sao sông có nhiều phù sa

? nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để hạn chế tác hại của lũ lụt

? Câu hỏi cuối mục 1 SGK T119

? Khái quát đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ? ĐH, khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm sông ngòi nước ta (hướng chảy, mùa nước)

Gv tóm tắt, chuyển ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cần tích cực chủ động phòng chống lũ, lụt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch cña các dòng sông ( 14 phút)

1. Mục tiêu:

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông.

- Năng lực sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp, tranh ảnh và giải thích được các mối quan hệ giữa sông ngòi với các yếu tố tự nhiên khác và hoạt kinh tế của con người

- Nhận biết được hiện tựơng các sông đang bị ô nhiễm qua tranh ảnh và trên thực tế.

N2      (3’)

Qua mục 2 và kiến thức thực tế cho biết

? Một số giá trị của sông ngòi nước ta

? Các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện lớn của nước ta và xác định vị trí trên bản đồ nói rõ XD trên sông nào

Gv : mở rộng kiến thức về giá trị thuỷ lợi, thuỷ điện trên hố dầu tiếng(sông Sài Gòn, Yaly, sông Xêxan, Hoà Bình)

? Cho biết sông ngòi bị ô nhiễm do những nguyên nhân nào ? liên hệ địa phương

? Để dòng sông không bị ô nhiễm cần phải làm gì

Gv : Mở rộng về sự ô nhiễm sông Tô Lịch, sông ĐaNuýp

- Bản thân em đã làm gì để chống ô nhiễm nguồn nước

2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch các dòng sông  (17’)

a. Giá trị của sông ngòi.

- Có giá trị lớn về nhiều mặt : thuỷ lợi, thuỷ điện, nước sinh hoạt, giao thông, du lịch, phù sa

 

 

 

b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.

- Nguyên nhân do rác thải và các hoá chất độc hại từ khu dân cư, các khu vực công nghiệp

- Biện pháp khắc phục, bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông ngòi.

C. Hoạt động luyện tập

*. Hoạt động cá nhân

Hãy sắp xếp các ý cột A với các ý ở cột B rồi điền kết quả sao cho đúng

A. Sông ngòi Việt Nam

B. Đặc điểm

1. Mạng lưới

2. Hướng chảy

3. Chế độ nước

4. Lượng phù

A.Theo mùa

B. Lớn

C. Dày đặc

D. Điều hòa

Đ. Tây bắc-đông nam và vòng cung

 

 

Đánh dấu x vào ý em chọn đúng

1.  Yếu tố ảnh hưởng quyết định đến hướng chảy và độ dốc của sông ngòi là gì?

a. º Địa hình                                       c. º Sinh vật

b. º  Khí hậu                                      d. º Các ý trên đều sai

2. Ảnh hưởng quyết định đến mùa nước của sông ngòi là

a. º Địa hình chủ yếu là đồi núi          c. º Gió mùa Tây Nam

b. º Chế độ mưa của khí hậu    d. º Ý a đúng ý b sai

2. Khái quát đặc điểm nước ta trên bản đồ sông ngòi?

*. Cặp đôi

Dựa trên hình 33.1, em hãy sắp xếp các sông lớn dưới đây theo hai hướng tây bắc- đông nam và hướng vòng cung.

Sông Mã, sông Hồng, sông Đà, sông Gâm. Sông Cả, sông Gianh, sông Cầu, sông Tiền, sông Hậu, sông Thương, sông Lô.

D. Hoạt động vận dụng

- Quan sát con sông tại địa phương em đang sống hãy nêu những nguồn lợi và các biện pháp để bảo vệ sự trong sạch của dòng sông.

- Học bài và làm bài tập 3 SGK GV hướng dẫn

- Sưu tầm các tranh ảnh về sông ngòi, khai thác kinh tế từ sông ngòi.

- Tìm hiểu bài mới: Sự khác nhau về đặc điểm của sông ngòi 3 khu vực: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ

4. Hướng dẫn học ở nhà. 1’

- Hướng dẫn h/s học bìa, làm bài tập 3 SGK T120, BT 33 TBĐ.

- Chuẩn bị bài mới xác định 9 hệ thống sông lớn và các thành phố nằm bên bờ sông (SGK T123)

IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Duyệt, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

 

       Trịnh Thị Vui

 

Tác giả: Lê Văn Tuyên
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 7
Tháng 06 : 334
Năm 2021 : 2.975