Monday, 10/05/2021 - 08:48|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

HƯỚNG DẪN CỦA HĐĐ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG Tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” năm học 2020 - 2021

HƯỚNG DẪN CỦA HĐĐ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường”

năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HĐĐ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

***

Số: 22-HD/HĐĐ

 

 

Sông Công, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường”

năm học 2020 - 2021

 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021; Thực hiện hướng dẫn số 18-HD/HĐĐ ngày 19/01/2021 của Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên về tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức em đến trường” năm học 2020 – 2021; Nhằm phát huy kết quả đạt được trong những năm học trước, Hội Đồng đội thành phố Sông Công tiếp tục phát động triển khai phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” năm học 2020 - 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm học trước huy động sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, lực lượng phụ trách Đội và đội viên, thiếu nhi trên địa bàn dành cho các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp sức đến trường.

- Qua phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” nhằm giáo dục cho các em đội viên, thiếu nhi truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ các bạn trong Liên đội và các Liên đội khác.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể Liên đội, đội viên và thiếu nhi trong toàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Phong trào phải được triển khai sâu rộng tới 100% các Liên đội, phụ trách Đội và thiếu nhi toàn tỉnh; đảm bảo tính tuyên truyền, giáo dục và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu.

- Công tác quyên góp, ủng hộ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, đúng mục đích. Số gạo thu được dùng để trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các Liên đội.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

- Phát động, vận động lực lượng cán bộ, giáo viên, phụ trách Đội và đội viên, thiếu nhi đang công tác, học tập tại các Liên đội trong toàn thành phố hưởng ứng tham gia ủng hộ gạo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra có thể vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia phong trào.

- Các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt (học sinh khuyết tật, học sinh bị ảnh hưởng chất độc da cam, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh có HIV/AIDS…) được miễn tham gia.

2. Mức vận động: Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị lựa chọn mức phát động phù hợp trên cơ sở được sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội phụ huynh học sinh và Ban Chỉ huy Liên đội.

- Lưu ý: Không được thu bằng tiền mặt thay bằng việc đóng góp gạo dưới bất cứ hình thức nào.

3. Phương thức tổ chức, quản lý, sử dụng

- Bước 1: Các Liên đội phát động và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến toàn thể phụ trách Đội, cán bộ, giáo viên, các em đội viên, thiếu nhi và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” trước ngày Hội thu ít nhất 01 tuần.

- Bước 2: Tổ chức Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

+ Hội thu phải được tổ chức trang trọng, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi giữa các tập thể Đội và đội viên, thiếu nhi, lực lượng phụ trách Đội; đảm bảo tính tuyên truyền và giáo dục cao.

+ Đề nghị các Liên đội chụp ảnh, ghi lại hình ảnh ngày Hội thu để làm công tác tuyên truyền và báo cáo Hội đồng Đội cấp trên; gửi bài viết về kết quả Ngày hội thu và hình ảnh kèm theo về Hội đồng Đội thành phố để tuyên truyền qua địa chỉ email: doansongcong@gmail.com

- Bước 3: Quản lý và sử dụng

* Đối với Liên đội:

+ Số lượng gạo thu được sử dụng để ủng hộ các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các Liên đội, phấn đấu trao tặng tối thiểu 20kg/01 em.

+ Các Liên đội có thể sử dụng 100% số gạo thu được để trao tặng trực tiếp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội mình hoặc tổ chức trao tặng cho thiếu nhi ở Liên đội khác.

+ Việc trao, nhận phải được thể hiện bằng chứng từ cụ thể (danh sách ký nhận), có xác nhận của lãnh đạo đơn vị có học sinh được nhận.

+ Các Liên đội khu vực trung tâm kết nghĩa với các Liên đội vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trong và ngoài địa bàn Thành phố và có hình thức trao tặng giữa các Liên đội kết nghĩa đảm bảo an toàn. Lập danh sách các Liên đội kết nghĩa, gửi về Hội đồng Đội Thành phố theo Báo cáo kết quả triển khai phong trào.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức Hội thu

Các đơn vị chủ động lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” năm học 2020 – 2021.

2. Thời gian trao tặng

Việc tổ chức trao tặng gạo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ngay trong ngày tổ chức Hội thu hoặc có thể lựa chọn tổ chức vào thời điểm thích hợp đảm bảo xong trước ngày 08/02/2021.

3. Báo cáo kết quả

Các Liên đội tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức hội thu và số lượng gạo quyên góp được (theo mẫu) về Hội đồng Đội Thành phố trước ngày 10/3/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Đồng Thành phố

- Xây dựng hướng dẫn và phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai tới các Liên đội trong toàn địa bàn Thành phố.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện phong trào đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra. Kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện phong trào và thông tin, tuyên truyền.

2. Các Liên đội trên địa bàn Thành phố

- Tích cực triển khai, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào đến các đối tượng tham gia và phụ huynh học sinh dưới nhiều hình thức đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Kịp thời tuyên dương khen thưởng (nếu có), động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Tổ chức trao tặng đúng đối tượng và tham gia quyên góp gạo nộp về Hội đồng Đội Thành phố đảm bảo đúng thời gian.

- Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện của đơn vị trong báo cáo tháng và báo cáo tổng kết phong trào và gửi về Hội đồng Đội Thành phố qua văn phòng Thành đoàn đảm bảo thời gian, nội dung theo yêu cầu.

Phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” là phong trào có ý nghĩa nhân văn, giáo dục sâu sắc đối với các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, đồng thời cũng là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của các đơn vị vào cuối năm học, Hội đồng Đội Thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện để phong trào đạt hiệu quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội tỉnh (b/c);

- Văn phòng, Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c);

- Phòng GD&ĐT thành phố (ph c/đ);

- Các Liên đội TH&THCS (t/h);

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Tiến

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI……...............……

……, ngày ………tháng……….năm 2021

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHONG TRÀO

“HŨ GẠO TÌNH THƯƠNG - TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

2. Kết quả triển khai phong trào

2.1. Thuận lợi, khó khăn

2.2. Đánh giá kết quả đạt được

- Đánh giá công tác triển khai, tổ chức thực hiện và tổng hợp số liệu đạt được của đơn vị. 

- Công tác chỉ đạo thực hiện kết nghĩa giữa các Liên đội trung tâm với các Liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong và ngoài đơn vị.

- Đánh giá những tồn tại, hạn chế, những mặt chưa đạt được và phương hướng khắc phục trong năm học tiếp theo.

3. Đề xuất, kiến nghị (Nếu có)

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

TM. LIÊN ĐỘI

                            

 

 

DANH SÁCH

CÁC LIÊN ĐỘI TRAO TẶNG GẠO CHO HỌC SINH CÓ

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI ĐƠN VỊ KHÁC

(Kèm theo báo cáo……..)

 

 

TT

 

Đơn vị tặng

 

Đơn vị nhận

Số gạo đã trao tặng (kg)

Số HS được nhận

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: HĐĐ huyện

Tặng giúp

 

 

 

 

 

 

 

TM. LIÊN ĐỘI…………………

                            

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 16
Tháng 05 : 240
Năm 2021 : 2.215