Monday, 10/05/2021 - 08:53|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

cv Số: /SGDĐT-KTKĐCLGD Thái Nguyên, ngày tháng 01 năm 2021 V/v thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 năm học 2020-2021

Căn cứ Quy chế thi chọn HS giỏi quốc gia được hợp nhất tại văn bản số
22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020–2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên;
Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh lớp 9, 10, 11
năm học 2020-2021

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, 10, 11
năm học 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
- Trường PTDT Nội trú Thái Nguyên;
- Trường Văn hóa, Cục Đào tạo -Bộ Công an.

Căn cứ Quy chế thi chọn HS giỏi quốc gia được hợp nhất tại văn bản số
22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020–2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên;
Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh lớp 9, 10, 11
năm học 2020-2021, nội dung cụ thể như sau:
1. Ngày thi: 30/3/2021
2. Môn thi - Thời gian thi
2.1. Lớp 9: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục
công dân, Tiếng Anh, Tin học. Thời gian làm bài 150 phút / môn.
2.2. Lớp 10, 11: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và
GDQP-AN. Thời gian làm bài 150 phút / môn.
3. Số lượng học sinh dự thi
3.1. Lớp 9
Các phòng GDĐT: Đại Từ, Thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Phú Bình mỗi
phòng được đăng ký không quá 18 HS/1 môn.
Các phòng GDĐT còn lại mỗi phòng được đăng ký không quá 12 HS /1 môn.
3.2. Lớp 10, 11
- Mỗi trường THPT được đăng ký dự thi không quá 12 HS/ 1 môn.
- Trường THPT Chuyên được đăng ký dự thi không quá 20 HS / 1 môn.
4. Điều kiện dự thi
- Thí sinh dự thi là HS có xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I năm học 2020-
2021 từ Khá trở lên.
- Thí sinh dự thi là HS được chọn qua kỳ thi chọn đội tuyển HS giỏi cấp cơ sở.
5. Hồ sơ dự thi
- Quyết định của Thủ trưởng đơn vị dự thi về việc thành lập đội tuyển kèm theo

2
danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn thi;
- Bảng danh sách thí sinh dự thi;
- Phiếu báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 của từng thí sinh có
xác nhận của nhà trường;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Thẻ dự thi: có dán ảnh màu cỡ 04 x 06cm của thí sinh, được chụp theo kiểu ảnh
chứng minh nhân dân trước kỳ thi không quá 01 năm và đóng dấu giáp lai của đơn vị.
Các đơn vị có thí sinh dự thi hoàn thành hồ sơ dự thi của thí sinh và nộp cho Hội
đồng coi thi trước ngày thi ít nhất 2 ngày.
Hồ sơ thí sinh là căn cứ để Hội đồng coi thi xem xét điều kiện tham dự kỳ thi
của thí sinh.
6. Lịch làm việc
6.1. Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận đề thi tại phòng KT-KĐCLGD từ 7h30 đến
11h00 ngày 29/3/2021 (Chủ tịch HĐ coi thi mang theo CMND và hòm tôn đựng đề -
có khoá; đề nghị có công an đi bảo vệ đề thi).
6.2. Họp Hội đồng coi thi: 14h00 ngày 29/3/2021.
- Các Hội đồng coi thi hoàn tất việc niêm yết tại các phòng thi:
+ Quy định về trách nhiệm của thí sinh (Điều 27 – Quy chế thi HSG);
+ Quy định về các tài liệu và vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi
(Điều 26 – Quy chế thi HSG);
+ Danh sách thí sinh trong phòng thi;
- Học tập quy chế và nghiệp vụ làm thi;
- Kiểm tra hồ sơ, CSVC (chú ý các thiết bị cho thi môn Tin học và Ngoại ngữ);
- Họp và phân công nhiệm vụ cho tổ bảo vệ, phục vụ kỳ thi.
6.3. Lịch thi:
Ngày
thi
Buổi Môn thi Mở bì
bì đề thi
Phát
đề thi
Tính giờ
làm bài
Thu
bài

30/3
2021
Sáng Tất cả các môn thi 7h50 7h55 8h00 10h30
Chiều Dự phòng 13h50 13h55 14h00 16h30

Nộp bài thi: Từ 14h00 ngày 30/3/2021 tại phòng KT-KĐCLGD.
*) Hồ sơ nộp cùng bài thi gồm:
- 01 Bì đựng: biên bản của Hội đồng coi thi (biên bản bất thường cùng tang vật để
ra ngoài nộp riêng); Danh sách HS dự thi đã xếp theo phòng thi theo mẫu M3; Danh
sách theo mẫu M4 (ký tên, đóng dấu); Danh sách giám thị coi thi.

3
- Đề nghị sửa dữ liệu (nếu có).
- Tổng hợp số lượng bài thi, số tờ giấy thi của từng môn thi theo khối lớp.
7. Thành lập các Hội đồng coi thi: 12 Hội đồng coi thi THPT và 9 Hội đồng
coi thi khối phòng GDĐT.
7.1. Các trường THPT Lương Ngọc Quyến, Ngô Quyền, PTVC Việt Bắc, Đào
Duy Từ thi tại THPT Lương Ngọc Quyến.
7.2. Các trường THPT Dương Tự Minh, Thái Nguyên, Khánh Hòa thi tại THPT
Dương Tự Minh.
7.3. Các trường THPT Phú Bình, Lương Phú, Điềm Thụy thi tại THPT Phú Bình.
7.4. Các trường THPT Sông Công, THPT Lương Thế Vinh, Trường Văn hóa,
Cục Đào tạo - Bộ Công an thi tại THPT Sông Công.
7.5. Các trường THPT Lê Hồng Phong, Phổ Yên, Bắc Sơn, Lý Nam Đế thi tại
THPT Lê Hồng Phong.
7.6. Các trường THPT Phú Lương, Yên Ninh thi tại THPT Phú Lương.
7.7. Các trường THPT Định Hóa, Bình Yên thi tại THPT Định Hóa.
7.8. Các trường THPT Đồng Hỷ, Trại Cau, Trần Quốc Tuấn thi tại THPT Đồng Hỷ.
7.9. Các trường THPT Đại Từ, Nguyễn Huệ, Lưu Nhân Chú thi tại THPT Đại Từ.
7.10. Các trường THPT Gang Thép, Chu Văn An, PTDT Nội trú Thái Nguyên
thi tại THPT Gang Thép.
7.11. Các trường THPT Võ Nhai, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt thi tại THPT Võ Nhai.
7.12. Trường THPT Chuyên thi tại THPT Chuyên.
7.13. Mỗi phòng GDĐT huyện (TP, TX) thành lập một Hội đồng coi thi, địa
điểm thi do Phòng GDĐT tự chọn và báo cáo phòng KTKĐCLGD trước ngày
16/3/2021 (kèm theo số điện thoại trực thi).
Sở GDĐT ủy quyền cho các Ông (Bà) chủ tịch Hội đồng coi thi (Hiệu trưởng,
Trưởng phòng GDĐT nơi đặt địa điểm thi) chủ động tổ chức họp với các đơn vị có
HS dự thi tại điểm thi để thống nhất các công việc cần thiết cho kỳ thi như chuẩn bị
cơ sở vật chất, giấy thi, nháp, bì bài, phù hiệu, lập danh sách các phòng thi, đóng góp
kinh phí ...
8. Tổ chức coi thi
8.1. Trước ngày 16/3/2021, Sở GDĐT sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về
việc tổ chức các Hội đồng coi thi và việc điều động nhân sự tham gia các Hội đồng
coi thi. Căn cứ văn bản điều động của Sở GDĐT, các đơn vị cử nhân sự tham gia các
Hội đồng coi thi đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần và đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu quy định tại Quy chế thi chọn HSG. Danh sách nhân sự được cử tham gia Hội
đồng coi thi phải được gửi đến Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi đó
trước ngày 18/3/2021. Sở GDĐT ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội
đồng coi thi ra Quyết định thành lập Hội đồng coi thi; gửi quyết định về Sở GDĐT
theo địa chỉ: Khaothi@thainguyen.edu.vn; phongthanhtra.so@thainguyen.edu.vn; (để
báo cáo) và các đơn vị có nhân sự tham gia Hội đồng (để thực hiện) trước ngày
22/3/2021.

4

8.2. Lãnh đạo đơn vị đặt địa điểm thi liên hệ với các đơn vị có giáo viên được
điều động đến coi thi thống nhất số lượng đảm bảo quy định, có giáo viên ngoại ngữ,
tin học (với HĐ có thi môn ngoại ngữ, tin học). Chủ tịch Hội đồng coi thi cần tập
huấn cho giáo viên coi thi môn ngoại ngữ cách sử dụng thiết bị trước khi thi.
Lưu ý:
- Đối với giám thị coi thi môn ngoại ngữ sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài
thì bật đài cho HS nghe ngay để làm phần bài thi nghe theo hướng dẫn đã có trong
đĩa (nghe một lượt). Sau đó HS tiếp tục làm các phần khác của bài thi.
- Đối với môn Tin học, giám thị cho thí sinh bốc thăm máy tính khi vào phòng
thi. Ghi các tệp bài thi của thí sinh ra đĩa CD (hoặc USB) mỗi thí sinh 01 đĩa (01
USB) dán nhãn ghi số báo danh của thí sinh trên đĩa; in bài làm của thí sinh trên giấy
thi theo mẫu quy định (Sở GDĐT sẽ gửi mẫu giấy qua hộp thư).
- Chủ tịch Hội đồng coi thi có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện thi, tổ chức,
điều hành Hội đồng coi thi theo quy định trong Quy chế thi và quy trình coi thi chọn
HSG cấp tỉnh ban hành kèm theo quyết định 493/QĐ-SGDĐT ngày 29/3/2016 của
Giám đốc Sở GDĐT.
8.3. Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi tài liệu và vật dụng liên quan
đến việc làm bài thi:
- Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ
hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử.
- Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ
(riêng đối với môn Toán thí sinh không được mang máy tính cầm tay vào phòng thi).
- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Bảng tính tan đối với môn thi Hóa
học, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn Địa lí; không được đánh dấu hoặc viết thêm
bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
8.4. Bài thi của thí sinh phải được viết rõ ràng bằng một loại bút, một thứ mực;
không được viết bằng mực đỏ, bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa); không đánh
dấu hoặc làm ký hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được
tẩy xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa).
8.5. HS dự thi phải có thẻ dự thi để Hội đồng coi thi kiểm tra.
8.6. Có thể ghép nhiều môn thi trong một phòng nếu số HS dự thi ở một môn quá
ít, nhưng khi thu bài phải thu riêng từng môn. Mỗi phòng thi không quá 24 HS.
9. Phúc khảo bài thi
HS có quyền đề nghị phúc khảo bài thi. Điều kiện và thủ tục phúc khảo thực
hiện theo Điều 32 của Quy chế thi.
10. Các công việc khác
10.1. Các đơn vị (trường THPT, phòng GDĐT) tổ chức thi chọn các đội tuyển
và ôn tập cho HS dự thi. Nội dung thi chọn HSG của các môn được quy định trong

5

bảng đính kèm. Hình thức thi chọn HS giỏi: Tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có thêm
phần trắc nghiệm và phần nghe, môn Tin học thi lập trình trên máy tính.
10.2. Các đơn vị lập danh sách HS dự thi theo mẫu M2 (mỗi môn 1 bản in đóng
dấu, tệp dữ liệu *.xls được ghi vào đĩa CD, ghi rõ tên đơn vị) nộp cho chủ tịch
HĐCT trước ngày 16/3/2021 để lên danh sách phòng thi. HĐCT tổng hợp dữ liệu
của các trường, lập danh sách phòng thi theo mẫu M3 (danh sách M3 in 01 bản cho
HS ký khi thi); Trước ngày 17/3/2021, các HĐCT lập danh sách theo mẫu M4 gửi về
hộp thư Khaothi@thainguyen.edu.vn; Sở GDĐT sẽ tổng hợp số lượng thí sinh ĐKDT
từng môn thi theo HĐCT gửi về các HĐCT để kiểm tra, xác nhận (các mẫu M2, M3,
M4 gửi kèm công văn này). Để đóng bì đề thi tới các phòng thi, đề nghị các HĐCT
báo cáo theo mẫu M1 trước ngày 20/3/2021.
10.3. Các trường THPT, THCS có trách nhiệm tổ chức đưa HS đến địa điểm thi an
toàn, đúng thời gian quy định.
10.4. Các Hội đồng có thí sinh thi môn Tin học chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện
cho HS thi theo quy chế (số lượng máy vi tính, máy in, giấy in, đĩa CD hoặc USB,
nguồn điện dự phòng...). Các hội đồng có HS dự thi các môn ngoại ngữ cần chuẩn
bị đài nghe đĩa CD; nguồn điện dự phòng theo quy định trong Quy chế.
11. Kinh phí tổ chức coi thi tại các Hội đồng coi thi
Do các đơn vị có HS dự thi đóng góp và thực hiện chi theo chế độ tài chính
hiện hành.
Giấy thi, giấy nháp, bì đựng, phù hiệu nhận tại phòng KT-KĐCLGD trong
ngày 20/3/2021 (Liên hệ: đồng chí Lê Thị Thu Hương - CV Phòng KT-KĐCLGD –
DĐ: 0915216466).
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và
chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi tiến hành nghiêm túc đúng quy chế./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (T/h);
- Lưu: VT, KT-KĐCLGD.

Nguyễn Văn Hưng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 16
Tháng 05 : 240
Năm 2021 : 2.215