Thursday, 26/05/2022 - 00:10|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

CV Số: 02/CV-PGDĐT V/v tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng trường học an toàn

Thực hiện Công văn số 3501/UBND-VP ngày 31/12/2020 của UBND thành 
phố Sông Công về việc tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng trường học an 
toàn .  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  các trường MN, TH, THCS, TH&THCS 
trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung

UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/CV-PGDĐT
V/v tăng cường công tác tuyên truyền về xây 
dựng trường học   an toàn
Sông Công, ngày 05 tháng 01 năm 2021
Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn.
Thực hiện Công văn số 3501/UBND-VP ngày 31/12/2020 của UBND thành 
phố Sông Công về việc tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng trường học an 
toàn .  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  các trường MN, TH, THCS, TH&THCS 
trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Tăng cường  công tác tuyên truyền, chủ động   phối hợp với công an, trạm y tế xã 
phường để tổ chức các chuyên đề, hội thảo với học sinh  về xây dựng trường học an toàn, 
giáo dục  giới tính  trong đơn vị .
2. Yêu cầu các trường, đặc biệt là các trường ở cấp THCS, TH& THCS chú 
trọng về các vấn đề liên quan đến giới, chăm sóc sức khỏe  sinh sản, những thay 
đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì để giúp các em có những kiến thức cơ bản  về giới 
tính, từ đó rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống lành mạnh,  thân thiện, khả năng 
ứng xử biết đối phó và bảo vệ bản thân.
3. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể trong nhà trường tích cực phối 
hợp với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục giới tính cho con em  mình. Các 
nhà trường phấn đấu đạt các tiêu chuẩn về trường học bảo  đảm môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho học sinh.
Nhận được công văn này, yêu cầu các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
N  - Như trên (thực hiện); 
- Lãnh đạo, CBCM (chỉ đạo);
- Lưu: VT, CM 
Dungdt 
(02b).
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Na

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 1.102
Năm 2022 : 4.018